Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI WRAZ Z INFORMACJĄ O PLIKACH COOKIES

PREAMBUŁA:

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów i Użytkowników Serwisu działającego pod witryną parkingi.sunfun.pl, jak również informacji na temat tychże Klientów i Użytkowników, gromadzonych za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, jak również w celach prawnie dopuszczalnych oraz pozbawionych złej wiary wobec Klientów i Użytkowników, których dane są w Serwisie przetwarzane.

Właścicielem, a zarazem administratorem Serwisu jest spółka pod firmą Ecom Media Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 42, 01-171 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000950300, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca NIP: 527-268-10-63, REGON: 146228193

Ponadto niniejsza Polityka Prywatności służy jako instrument informacyjny i gwarancyjny dla Klientów i Użytkowników Serwisu oraz wytyczne dla Administratora danych, którymi kieruje się on przy gromadzeniu, przetwarzaniu i dozwolonym korzystaniu z udostępnionych mu danych osobowych Klientów i Użytkowników Serwisu.

 

 1. DEFINICJE

Administrator/Sprzedawca – oznacza Ecom Media Group Sp. z o.o., która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Klient i Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Administratora (wewnętrzne) - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Serwis – tutaj oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi Serwis internetowy startparking.pl  

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Klient i Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Klient i Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

2. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego, szczególnie w zakresie zmian wynikających z RODO.

1.1. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest aby określić działania przez niego podejmowane względem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu internetowego oraz powiązanych z nim usług, narzędzi i funkcjonalności wykorzystywanych przez Klientów i Użytkowników do przeprowadzania działań i czynności, takich jak założenie Konta, złożenie Zamówienia itp.

 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta i Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów ustaw lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

2.2. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  b) poprzez gromadzenie plików “Cookies”
  c) poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.

 2. Serwis gromadzi informacje dobrowolnie podane przez Klienta i Użytkownika, za pomocą zgód udzielonych podczas realizacji Usług lub przy rejestracji w Serwisie. Zgody mogą zostać udzielone w formie zaakceptowania gotowego oświadczenia przygotowanego przez Administratora. Gromadzone w ten sposób informacje są przetwarzane jedynie w celach usprawniania działania Serwisu, jak również poprawy jakości obsługi Klient i Użytkownika, w żadnym wypadku Administrator nie przetwarza w ten sposób uzyskanych informacji w celach wykraczających dozwolony prawem marketing swoich usług, prace usprawniające działanie Serwisu i poprawiające jakość i szybkość obsługi Klient i Użytkownika.

 3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. Administrator nie rozszerza w sposób bezpośredni lub dorozumiany zgody na przetwarzanie danych osobowych Klient i Użytkownika w sposób przez niego nieprzewidziany lub nieupoważniony.

5.1. Administrator w ramach Serwisu internetowego może przechowywać informacje, np. dane osobowe niezbędne do umożliwienia kontaktu z Klientem i Użytkownikiem, przesłania wiadomości czy związanych z płatnościami.

 1. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 2. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 3. Serwis Zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Serwis będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 4. Na stronach Serwisu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis internetowy startparking.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zaleca się Klientowi i Użytkownikowi zapoznać.

 5. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  a)  STATnet Maciej Dolny z siedzibą w Bydgoszczy 85-605, ulica Kasztanowa 62, NIP: 5542080386 w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, na którym jest zainstalowany Serwis,
  b) PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań– w celu realizowania płatności dla zamówień Serwisu internetowego;


3. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Klienta i Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Klienta i Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  a) Cookies sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na Urządzeniu Klienta i Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Klient i Użytkownika.
  b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Klienta i Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Klienta i Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Klienta i Użytkownika.

2.2.     Administrator w ramach Serwisu internetowego stosuje następujące rodzaje plików Cookies: pliki Cookies „niezbędne” - dla korzystania z usług Serwisu internetowego, pliki Cookies - dla zapewnienia bezpieczeństwa, pliki Cookies „wydajnościowe” - dla uzyskiwania informacji o sposobach korzystania ze strony internetowej Serwisu, pliki Cookies „reklamowe”– mające na celu możliwość dostarczania spersonalizowanych reklam, pliki Cookies „funkcjonalne” - dla zapamiętania wybranych ustawień użytkownika i dostosowania Serwisu internetowego do Użytkownika i jego preferencji (przeglądania zakładek etc.).

 1. Klient i Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies. Klient i Użytkownik w każdym czasie może zmienić ustawienia swoich plików Cookies, może również na stałe zrezygnować z ich zbierania, mając na względzie, że niektóre informacje generowane w ten sposób mogą okazać się nieodzowne dla wykonania umowy, jaką na odległość zawarł ze Sprzedawcą.

 2. Klient i Użytkownik ma w każdej chwili możliwość kontroli zakresu wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W zależności od modelu przeglądarki, dostępne opcje mogą polegać na:

- akceptacji plików cookie,

- odmowie akceptacji wszystkich plików cookie.

 

4. CELE, W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  a) konfiguracji serwisu,
  b) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Klienta i Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  c) rozpoznania urządzenia Klienta i Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
  d) zapamiętania ustawień wybranych przez Klient i Użytkownika i personalizacji jego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient i Użytkownik,
  e) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
  f) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 2. Uwierzytelniania Klienta i Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Klienta i Użytkownika w Serwisie:
  a) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiającej w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
  b) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

 3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Klienta i Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Klient i Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

 4. Zapamiętania lokalizacji Klienta i Użytkownika - poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiającej w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Klient i Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

 5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności - tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 6. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

 7. Administrator zobowiązuje się uzyskiwać każdorazowo zgodę Klienta i Użytkownika na wykorzystywanie plików Cookies w każdej z wymienionych funkcjonalności. Klient i Użytkownik będzie miał zapewnioną zawsze opcję do zaprzestania wykorzystywania jego pików Cookies w każdej lub w jednej lub w paru z wyżej wymienionych formach, a każda forma zbierania informacji (profilowania) Klienta i Użytkownika będzie mu przedstawiona i właściwie zakomunikowana.

 8. Administrator usługi planuje wykorzystać Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics [administrator Cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]*.

 9. Stosowanym przez Serwis internetowy protokołem transmisji zapewniającym bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie jest protokół SSL (Secure Socket Layer v3)*. Jest to rodzaj zabezpieczenia polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Klienta i Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer Serwisu. Informacja wysyłana z serwera do Klient i Użytkownika jest również kodowana, a po osiągnięciu celu dekodowana.

 10. SSL realizuje szyfrowanie, uwierzytelnianie i zapewnienie integralności wiadomości. W momencie nawiązania połączenia z bezpieczną (stosującą protokół SSL) stroną WWW następuje ustalenie kluczy szyfrujących, stosowanych następnie przy przekazywaniu danych między przeglądarką na komputerze Klient i Użytkownika a serwerem Serwisu. Zarówno uzgadnianie kluczy, jak i sama transmisja jest bardzo trudna do złamania. Po połączeniu się z bezpieczną stroną WWW użytkownik jest o tym informowany.

 11. SSL używa certyfikatów tożsamości, by sprawdzić uprawnienia serwerów i użytkowników. Certyfikaty te są wydane i "podpisane cyfrowo" przez jednego z wydawców certyfikatów - Certification Authorities (CA)*.

 

5. MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO PLIKÓW COOKIES

 1. Klient i Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klient i Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient i Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klient i Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 2. Klient i Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

6. GROMADZENIE I UDOSTĘPNIENIE DANYCH

 

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

1.1. Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych Klient i Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:

a) Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Serwisu internetowego, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Serwisu internetowego,

b) Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu Serwisu internetowego.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby. Klient i Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, a gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klient i Użytkownika, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Klient i Użytkownik taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania i nie wykraczając poza nie.

4. Klient i Użytkownik, który korzysta z usług i narzędzi udostępnionych w ramach Serwisu, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności i Regulaminu Serwisu internetowego, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Serwisu oraz jego Polityką Prywatności.

5. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

6. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów i Użytkowników niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Serwisie internetowym i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Serwisu internetowego danych w następujących celach:

a) złożenia zamówienia w Serwisie internetowym,

b) zawarcia i realizacji Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej,

c) zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, w tym zakładania i zarządzania kontem/kontami* Użytkownika, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,

e) dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika, we właściwościach Serwisu,

f) monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników,

g) przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,

h) egzekwowania przestrzegania Regulaminu Serwisu internetowego,

i) przekazywania procesorom celem realizacji zamówienia, w szczególności realizatorom na zlecenie administratora

7. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów i Użytkowników:

a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail),

b) imię i nazwisko,

c) nazwę firmy (w przypadku Klientów i Użytkowników nie będących konsumentami),

d) NIP (w przypadku Klientów i Użytkowników nie będących konsumentami),

e) adres dostawy Towaru: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj (w przypadku Klientów i Użytkowników nie będących konsumentami)

f) adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy) (w przypadku Klientów i Użytkowników nie będących konsumentami),

g) numer telefonu,

h) numer tablicy rejestracyjnej pojazdu.

8. Dane osobowe Klientów i Użytkowników zbierane są (lub będą) przy wykorzystaniu następujących funkcjonalności Serwisu internetowego: kontaktu mailowego z Klientem lub Użytkownikiem, formularza zamówienia.

9. Administrator informuje, że stosuje technologie Google Analytics, która śledzi działania podejmowane przez Użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Serwisu, w celu analizy statystyk strony internetowej Serwisu.

 

Niniejsza Polityka Prywatności wraz z informacją o Plikach Cookies wchodzi w życie z dniem jej publikacji na stronie internetowej Serwisu dostępnego pod adresem parkingi.sunfun.pl Ewentualne zmiany w niniejszym dokumencie zostaną zakomunikowane Klientom i Użytkownikom z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym, z użyciem ogólnodostępnej na stronie internetowej Serwisu informacji o zmianach oraz możliwości zmiany konfiguracji swoich ustawień Cookies w tym zakresie. Zmiany Polityki Prywatności i informacji o plikach Cookies mogą w szczególności być efektem rozwoju technologii, na jakiej zbudowany jest Serwis, zmianami ustawodawstwa w tym zakresie, albo wynikać z wewnętrznych, uzasadnionych potrzeb Administratora.